danışılmaq

danışılmaq
məch. Söylənilmək, deyilmək, söhbəti getmək. Bu barədə heç bir söz danışılmadı. Onun haqqında çox danışılmışdır. – O yerdə ki söz düşəndə, gərək «millət» sözü danışıla, orada «əşxas» ləfzi istemal olunur. C. M.. Tinlərdə danışılan sözlərə qulaq verməyin. Qant..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • danışılma — «Danışılmaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dil — 1. is. 1. anat. İnsan və onurğalı heyvanların ağız boşluğunda olub, qidanın çeynənilib udulmasına kömək edən və onun dadını bildirən, insanda isə, əlavə olaraq, danışıq səslərinin əmələ gəlməsində iştirak edən orqan. Dillə dadmaq. Dili ilə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dastan — is. <fars.> Şifahi xalq ədəbiyyatının epik janrları içərisində qəhrəmanlıq və aşiqanə məzmunda olan, həcmcə ən böyük əsər. Qəhrəmanlıq dastanı. Aşiqanə dastan. «Koroğlu» dastanı. – Şairə Toğrulun məktubunu aparıb «Xosrov və Şirin» dastanı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dil-ağız — is. Üzrxahlıq mahiyyətində olan sözlər. Dil ağız etmək (eləmək) – üzrxahlıq mahiyyətində xoş sözlər söyləmək, yaxud xoş sözlər söyləyərək mehribanlıq göstərmək. Bəy gəlinə dil ağız etdikdən sonra, onun üzünü görmək istərdi. H. S.. Məmməd xan dil… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dil-diş — top. Ağızdakı dil və dişlər. ◊ Dildə dişdə dolaşdırmaq – yaymaq, dillərə salmaq. . . Solmaz öz xəstə yatağında belə, Şiraslanı mülahizə edir, onu səsə küyə salmaq, dildə dişdə dolaşdırmaq istəmirdi. S. R.. Dilə dişə düşmək – ağızlarda danışılmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dildən-dilə — z. Ağızdan ağıza, ağızlardan, camaatın ağzından, başqalarından. Hicran, əgərçi görməmişəm mübtəlaların; Dildən dilə eşitmiş idim macəraların. S. Ə. Ş.. Dildən dilə düşmək (gəzmək) – ağızlarda danışılmaq, yayılmaq, məşhurlaşmaq, dillərdə dastan… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • müzakirə — is. <ər.> Hər hansı bir məsələ ətrafında müəyyən mülahizə və nəticəyə gələrək qərar çıxarmaq üçün bir yerdə oturub danışıq aparma, fikir mübadiləsi etmə. Dissertasiyanın müzakirəsi. – <Şərif:> Ocaqqulu dayı, onları müzakirədə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • söylənmək — 1. qayıd. Öz özünə danışaraq bir şeydən şikayətlənmək; deyinmək, donquldanmaq. Pərdə açıldıqda Qulu otağı süpürərkən öz özünə söylənir. S. S. A.. Hər kəs qonşuluğundakı tiryəki kişinin arxasınca deyib söylənirdi. S. H.. Üç dörd qadın oturub… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • zikr — <ər.> köhn. 1. Anma, yad etmə, xatirə gətirmə, xatırlama, adını çəkmə, adını söyləmə. Zikr etmək (eyləmək) köhn. – 1) anmaq, yad etmək, xatirə gətirmək, adını çəkmək, adını söyləmək. <Dərviş:> Mən də <Ruqiyyənin> adını ürəyimdə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”